Acte necesare pentru:

 • Acte de identitate părţi;

 • Acte de proprietate asupra imobilului ce face obiectul tranzacţiei (după caz: contract vânzare-cumparare, contract de donaţie, proces verbal de predare-primire, act vânzare-cumpărare autentificat, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificat de moştenitor);

 • Certificat fiscal pe numele proprietarului, eliberat de Administraţia Financiară competentă, din care sa rezulte că proprietarul este la zi cu plăţile către stat. Administraţia Financiară competentă este cea la care se plăteşte impozitul anual pentru imobilul respectiv. Certificatul fiscal este valabil numai până la sfârşitul lunii în curs. In situaţia înstrăinării dreptului de proprietate asupra unui bun aflat în coproprietate, organul fiscal emite certificate de atestare fiscală fiecărui proprietar, proporţional cu cota-parte de proprietate indiviză a acestuia, astfel încât la înstrăinarea întregului bun aflat în coproprietate se impune să se solicite tuturor coproprietarilor certificate de atestare fiscală, pentru cota deţinută de fiecare dintre ei;

 • Documentaţia cadastrală a bunului imobil (fişa bunului imobil şi planul de amplasament, respectiv planul releveu), întocmită de un expert cadastral autorizat;

 • Extrasul de carte funciară se obţine prin intermediul biroului notarial şi este valabil 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii;

 • In cazul apartamentelor, adeverinţă eliberată de asociaţia de proprietari sau locatari care să arate că proprietarul este la zi cu datoriile faţă de aceasta (întreţinere, cheltuieli, reparaţii, cheltuieli comune etc.). Adeverinţa nu este necesară în cazul în care cumpărătorul consimte să preia eventualele debite existente;

 • Ultima chitanță de plată a energiei electrice furnizate pentru bunul imobil ce se vinde;

 • In cazul terenurilor intravilane, certificat de urbanism;

 • In cazul terenurilor extravilane, procedura de preemţiune;

 • Pentru contractul de intreţinere se impune asistenţa autorităţii tutelare pentru persoanele vârstnice, conform Legii 17/2000, precum şi obţinerea certificatului de la Institutul Naţional de Medicină Legală.
 • Acte de identitate părţi;

 • Acte de proprietate (după caz: contract vânzare-cumparare, proces verbal de predare-primire, act vânzare-cumpărare autentificat, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificat de moştenitor.)

 • Extras de carte funciară pentru informare

 • Certificat fiscal
 • cerere pentru deschiderea succesiunii (se completează la notariat);

 • actele de identitate ale mostenitorilor;

 • acte de stare civilă care dovedesc relaţia de rudenie;

 • certificatul de deces al defunctului în original;

 • certificatul de căsătorie al soţului supravieţuitor ( sau certificatul de deces/certificatul de moştenitor/sentinţa judecătorească de divorţ, după caz);

 • certificat de naştere şi căsătorie a descendenţilor sau al altor rude care au vocaţie succesorală;

 • dacă există, testamentul în original;

 • fiecare moştenitor va da o declaraţie autentificată la biroul nostru prin care isi exprima opţiunea succesorală, în sensul că acceptă, sau renunţă la moştenire.

 • acte proprietate bunuri imobile : contract vânzare-cumparare/construire, proces verbal de predare-primire a locuinţei; contract de împrumut şi adeverinţa de achitare integrală;

 • certificat fiscal eliberat de Direcţia de Taxe şi Impozite Locală;

 • acte proprietate automobil (talon, carte de identitate);

 • certificat fiscal automobil, eliberat de Administratia Financiară;

 • certificat acţionar, carnete C.E.C. , conturi, depozite bancare (extras de cont sau contract de depozit), act concesiune pentru locul de veci, adeverinţa cu valoarea locului de veci, eliberată de Administraţia Cimitirelor sau de Parohie;

 • certificate ANAF pentru defunct.
 • certificatul de casatorie in original

 • cartile de identitate ale soţilor

 • certificatele de nastere ale soţilor şi minorilor

 • hotărârea judecătorească a desfacerii căsătoriei în cazul unei căsătorii anterioare a unuia dintre soţi sau a ambilor

 • cărţile de identitate ale minorilor ce au împlinit vârsta de 14 ani.

Pentru comodant (cel care dă lucrul spre folosinţă)

 • Act de identitate

 • Talonul şi cartea de identitate a maşinii

 • Certificat fiscal privind autovehiculul ce se dă spre folosinţă

 

Pentru comodatar (cel care primeşte în folosinţă bunul)

 • Act de identitate

 • Pentru persoanele juridice, actele de funcţionare

 • Pentru autoturismul deţinut de comodant în baza unui contract de leasing, este necesar şi acordul proprietarului autoturismului, respectiv al firmei de leasing, cu privire la încheierea contractului de comodat (adresă emisă de societate în acest sens).

Pentru comodant( cel care oferă spaţiul spre folosinţă)

 • Act de identitate

 • Act de proprietate (după caz: contract vânzare-cumparare, proces verbal de predare-primire, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificat de moştenitor)

 • Certificat fiscal pentru imobilul ce este dat spre folosinţă

 

Pentru comodatar (cel care primeşte în folosinţă bunul)

 • Act de identitate

 • Pentru persoanele juridice, actele de funcţionare
 • Acte de identitate părţi

 • Acte de proprietate asupra bunului ce face obiectul tranzacţiei (după caz: contract vânzare-cumparare, contract de donaţie, proces verbal de predare-primire, act vânzare-cumpărare autentificat, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificat de moştenitor)

 • Certificat fiscal pe numele proprietarului, eliberat de Administraţia Financiară competentă, din care sa rezulte că proprietarul este la zi cu plăţile către stat. Administraţia Financiară competentă este cea la care se plăteşte impozitul anual pentru imobilul respectiv. Certificatul fiscal este valabil 30 de zile de la data eliberării.

 • Extrasul de carte funciară se obţine prin intermediul biroului notarial şi este valabil 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii

 • Documentaţia cadastrală a bunului imobil (fişa bunului imobil şi planul de amplasament, respectiv planul releveu), întocmită de un expert cadastral autorizat
 • Acte de identitate părţi

 • Acte de proprietate asupra bunului ce face obiectul tranzacţiei (după caz: contract vânzare-cumparare, contract de donaţie, proces verbal de predare-primire, act vânzare-cumpărare autentificat, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificat de moştenitor)

 • Certificat fiscal pe numele proprietarului, eliberat de Administraţia Financiară competentă, din care sa rezulte că proprietarul este la zi cu plăţile către stat. Administraţia Financiară competentă este cea la care se plăteşte impozitul anual pentru imobilul respectiv. Certificatul fiscal este valabil 30 de zile de la data eliberării.

 • Extrasul de carte funciară se obţine prin intermediul biroului notarial şi este valabil 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii

 • Documentaţia cadastrală de dezmembrare sau de alipire a bunului/bunurilor imobil/e (fişa bunului imobil şi planul de amplasament, respectiv planul releveu), întocmită de un expert cadastral autorizat.

 • Certificatul de urbanism.
 • Acte de identitate părţi

 • Acte de proprietate asupra bunului ce face obiectul tranzacţiei (după caz: contract vânzare-cumparare, contract de donaţie, proces verbal de predare-primire, act vânzare-cumpărare autentificat, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificat de moştenitor)

 • Certificatul de divorţ sau certificatul de moştenitor

 • Certificat fiscal pe numele proprietarului, eliberat de Administraţia Financiară competentă, din care sa rezulte că proprietarul este la zi cu plăţile către stat. Administraţia Financiară competentă este cea la care se plăteşte impozitul anual pentru imobilul respectiv. Certificatul fiscal este valabil 30 de zile de la data eliberării.

 • Extrasul de carte funciară se obţine prin intermediul biroului notarial şi este valabil 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii

 • Documentaţia cadastrală de dezmembrare sau de alipire a bunului/bunurilor imobil/e (fişa bunului imobil şi planul de amplasament, respectiv planul releveu), întocmită de un expert cadastral autorizat.

Ai nevoie de ajutor de specialitate?

Suntem alături de tine, contactează-ne!